Kooperativer Bibliotheksverbund

Berlin Brandenburg

and
and

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • Norwegian  (475)
Type of Medium
Language
Year
Person/Organisation
 • 1
  Article
  Article
  Language: Norwegian
  In: Tidsskrift for Den norske legeforening, 2010, Vol.130(22), pp.2212-2212
  ISSN: Tidsskrift for Den norske legeforening
  E-ISSN: 0029-2001
  E-ISSN: 08077096
  Source: CrossRef
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Language: English
  In: The American Naturalist, 01 March 2013, Vol.181(3), pp.440-450
  Description: Abstract The flow of GPS data on animal space is challenging old paradigms, such as the issue of the scale-free Lévy walk versus scale-specific Brownian motion. Since these movement classes often require different protocols with respect to ecological analyses, further theoretical development in this field is important. I describe central concepts such as scale-specific versus scale-free movement and the difference between mechanistic and statistical-mechanical levels of analysis. Next, I report how a specific sampling scheme may have produced much confusion: a Lévy walk may be wrongly categorized as Brownian motion if the duration of a move, or bout, is used as a proxy for step length and a move is subjectively defined. Hence, the categorization and recategorization of movement class compliance surrounding the Lévy walk controversy may have been based on a statistical artifact. This issue may be avoided by collecting relocations at a fixed rate at a temporal scale that minimizes over- and undersampling.
  Keywords: Physical sciences -- Physics -- Microphysics ; Biological sciences -- Biology -- Zoology ; Mathematics -- Applied mathematics -- Statistics ; Physical sciences -- Physics -- Mechanics ; Philosophy -- Logic -- Metalogic ; Arts -- Performing arts -- Music ; Physical sciences -- Physics -- Transportation ; Applied sciences -- Engineering -- Mathematical functions ; Mathematics -- Mathematical expressions -- Animal behavior ; Behavioral sciences -- Ethology -- Microphysics ; Physical sciences -- Physics -- Zoology ; Biological sciences -- Biology -- Statistics ; Mathematics -- Applied mathematics -- Mechanics ; Physical sciences -- Physics -- Metalogic ; Philosophy -- Logic -- Music ; Arts -- Performing arts -- Transportation ; Physical sciences -- Physics -- Mathematical functions ; Applied sciences -- Engineering -- Animal behavior ; Mathematics -- Mathematical expressions -- Animal behavior ; Behavioral sciences -- Ethology -- Animal behavior;
  ISSN: 00030147
  E-ISSN: 15375323
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Language: Norwegian
  In: Tidsskrift for Den norske legeforening, 2011, Vol.131(13-14), pp.1400-1400
  ISSN: Tidsskrift for Den norske legeforening
  E-ISSN: 0029-2001
  E-ISSN: 08077096
  Source: CrossRef
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Language: Norwegian
  In: Heimen
  Description: Pirates are best known for their impact in southern seas, such as the Caribbean and Mediterranean Seas around the time known as the Golden Age of Piracy from 1690–1730. This article focuses on an area further north, where the history of piracy is less...
  ISSN: 0017-9841
  ISSN: 1894-3195
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Language: Norwegian (Bokmal)
  Description: Ved fjernanalytiske studier ( yfoto- og LiDAR-tolkninger) har drumliner og tilh rende glasiale former p a J ren og Lista blitt kartlagt. M alsetningen med arbeidet har v rt a kartlegge spor etter ulike isretninger og sammenhengen mellom disse. Bruk av h yoppl selig data har gjort det mulig a identi sere drumliner bedre enn ved tidligere unders kelser. Totalt har 177 drumliner blitt kartlagt, i tillegg til et titalls andre isbevegelsesformer som crag-ang-tail og rogenmorener. Analyse av drumlinparametere som lengde, bredde og forholdet mellom disse viser samme fordeling som en nner fra drumlinfelt andre steder. Tre isbevegelsesretninger er blitt identi sert p a J ren og er inndelt i (i)nordvestlig, (ii) s rvestlig og (iii) nord-nordvestlig isbevegelsessektorer, mens det p a Lista er en s rveslig bevegelsessektorer. Disse retningene kan dateres internt ved krysskutting av drumlinformene. Den eldste retningen, mot nordvest, er tilknyttet en isstr m langs Norskerenna. Lengde/bredde-forholdet av drumlinene indikerer derimot ingen isstr mning. Et lavt lengde/bredde-forhold kan skyldes erosjon av yngre is og/eller h yere friksjon tilknyttet tilgrensende saktestr mmende is. De s rvestlige drumlinene er dannet av utstr msbreer fra innlandsisen og er knyttet til ismarginale forhold, mens de yngste formene, fra en nordvestlig is kan stamme fra en avsn rt iskappe. Alder for de nordvestlige drumlinene ligger i tidsrommet 33-18 ka kal BP og mest trolig i perioden 20 - 18 ka kal BP. De yngste drumlinretningene stammer mest sannsynlig fra perioden 18-16 ka kal BP. En tilsvarende alder, med en liten forsinkelse, kan ogs a gjelde for Lista. Drumlins and their glacial history at J ren and Lista, located in southwestern Norway have been studied by remote sensing (aerial photographs- and LiDAR-interpretation). The goal of this work has been to map traces from di erent ow direction and their internal correlation. The usage of digital data with a high resolution have made it possible to identify the drumlins in a better manner than previous studies at these sites. A total of 177 drumlins have been mapped, in addion to other ow features such as crag-and-tail and ribbed moraines. Analysis of lenght, widht and elongation ratio for the drumlins habe been performed and their distribution have a similar manner as drumlins elsewhere. Three ice ow directions have been identi ed at J ren and they are grouped into (i) northwestern, (ii) southwestern and (iii) north-northwestern. At Lista one southwestern owdirection has been identi ed. The di erent directions shows evidence of crosscutting and their internal ages may be assumed. The oldest ow direction, towards northwest, is associated with an icestream in the Norwegian channel, although no such streaming is indicated by the low elongation ratio. The elongation ratio may have been reduced by erosion of younger ice and/or high friction caused by bordering slow moving ice. The southwestern drumlins are created by a terrestrial outlet glacier from the Scandinavial ice sheet and are associated with ice marginal conditions. The youngest forms, owing to the northwestern drumlins lays within the time period of 33-18ka cal BP and most probably in between 20-18 ka cal BP. The two younger sets of drumlins are probably created between 18-16 ka cal BP. A similar age, with a minor lag, should also apply for the drumlins at Lista.
  Keywords: Vdp::Mathematics And Natural Science: 400::Geosciences: 450::Sedimentology: 456 ; Vdp::Mathematics And Natural Science: 400::Geosciences: 450::Quaternary Geology, Glaciology: 465
  Source: BIBSYS Brage
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  Language: Norwegian
  Description: 〈b〉Degree: 〈/b〉Mennesker, dyr og grensene dem i mellom har de seneste årene vært et omdiskutert tema både innen antropologi og andre vitenskaper. Vesten har tradisjonelt sett operert ut fra den kartesiske dualisme, og sett mennesker som essensielt forskjellige fra andre...
  Source: Norwegian Open Research Archives (NORA)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Language: Norwegian
  Description: 〈b〉Degree: 〈/b〉Denne bacheloroppgaven handler om velferdsteknologi og mulighetene som finnes med denne teknologien, som det offentlige dra nytte av. Det viser seg å være lite allmennkunnskap om hvilke muligheter denne teknologien faktisk bringer med seg. Noe som var utgangspunktet for oppgavens hovedproblemstilling; Hva slags muligheter ser man ved velferdsteknologi i offentlig sektor? Helsesektoren vil i årene fremover oppleve store utfordringer knyttet til stadig flere eldre, og færre og færre omsorgsarbeidere. Dette fordrer nye behov som velferdsteknologien kan være med å løse. Det jobbes i dag på flere nivåer med å få implementert denne teknologien inn i offentlig helsesektor, men det viser seg å være liten kompetanse på hvordan implementeringsarbeidet skal utføres. Dette leder til min neste problemstilling; Hvordan implementere velferdsteknologi i offentlig sektor? Det blir ofte avsatt for lite ressurser til implementeringsarbeidet, og mange av prosjektene oppleves som mindre vellykket fordi det har blitt tatt for lett på arbeidet med å implementere teknologien. Det var oppsiktsvekkende mange av studiene som kom frem til at tjenesteyterne blir for lite involvert i implementeringsprosessen. I tillegg viser det seg å kunne være ganske utfordrende for private og offentlige aktører å samhandle. For å se på om man kan måle effekten av velferdsteknologi i helsesektoren, har jeg sett på; Hva er gevinstene med velferdsteknologi, og hvordan måle dem? Studiene viser at det er vanskelig å finne en klar sammenheng mellom teknologi, organisatoriske forbedringer, kvalitet på pleie og gevinstrealisering. Det er vanskelig å fastsette når man kan måle gevinstrealiseringen. Det bør utarbeides gode gevinstrealiseringsplaner hvor aktørene er enig om effektene man ønsker å måle og oppnå. Det hevdes at gevinstene ikke ligger i selve teknologien, men i endringen av organisasjonens aktiviteter, som er muliggjort ved hjelp av teknologien. Problemstillingene belyses ut i fra tidligere studier som har tatt for seg velferdsteknologi generelt og nye teknologiske hjelpemidler spesielt. Oppgaven avsluttes med en konklusjon som baserer seg på de funnene som har blitt gjort i studiet sett i sammenheng med teori og problemstilling.
  Keywords: Veldferdsteknologi ; Hjelpemidler ; Brukere ; Kommuner ; Offentlig Sektor
  Source: Norwegian Open Research Archives (NORA)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Language: Norwegian
  Description: 〈b〉Degree: 〈/b〉I denne oppgaven blir søkelyset rettet mot ingeniørstudentenes siste semester, der bacheloroppgaven er et yrkesrelatert prosjekt (hovedprosjektet) hvor studentgrupper jobber med realistiske ingeniøroppgaver i et samarbeid med bedrifter og organisasjoner....
  Keywords: Yrkesrelatert ; Læring ; Ingeniørutdanning ; Praksisfellesskap ; Innovasjonsfellesskap
  Source: Norwegian Open Research Archives (NORA)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Language: Norwegian (Bokmal)
  Description: Mennesker, dyr og grensene dem i mellom har de seneste årene vært et omdiskutert tema både innen antropologi og andre vitenskaper. Vesten har tradisjonelt sett operert ut fra den kartesiske dualisme, og sett mennesker som essensielt forskjellige fra andre dyr. Folkeslag i andre deler av verden har gjerne et annet syn på dyr, noe som blir poengtert i mange antropologiske tekster. Denne avhandlingen baserer seg på et feltarbeid utført på et omplasseringssenter for katter i Berlin, der jeg jobbet som frivillig i et halvår. Avhandlingen beskriver et vestlig deltidssamfunn der dyrene blir sett på som personer med lik verdi som menneskene. Oppgaven bygger på teoretiske begreper som den ontologiske vending, animisme og naturalisme, og antropomorfisme og egomorfisme. Jeg argumenterer for at omplasseringssenteret Katzenhafen på én måte kan kalles en animistisk ontologi, samtidig som det finnes , tidvis uklare, grenser mellom menneskene og dyrene ved senteret. Jeg viser dette med en rekke empiriske eksempler fra dagliglivet på senteret. Jeg ønsker med denne avhandlingen å vise at endringer er i ferd med å skje i vesten, og at grensene mellom oss og dem ikke er så rigide som de ofte blir beskrevet. Jeg anser denne oppgaven som et moderat innslag i debatten rundt menneske-dyr-relasjoner.
  Keywords: Vdp::Social Science: 200::Social Anthropology: 250
  Source: BIBSYS Brage
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Language: Norwegian (Bokmal)
  Description: Denne masterutredningen utfører strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse basert på syntetisk restrukturering av Eitzen Chemical ASA (Eitzen Chemical, ECHEM eller selskapet). Utredningen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det benyttes fundamental verdsettelsesteknikk som suppleres med substansverdier for å justere verdiestimatet for selskapets konkurssannsynlighet. Utredningen begynner med å presentere Eitzen Chemical og kjemikalietankbransjen, samt hvordan selskapet avviker fra bransjen hva gjelder ressurser. Videre blir de ulike verdsettelsesteknikkene gjennomgått, før valg av verdsettelsesteknikk og rammeverket for fundamental verdsettelse presenteres. Verdsettelsen begynner med strategisk analyse av selskapet og bransjen der eksterne muligheter og trusler, samt interne styrker og svakheter avdekkes. Den eksterne bransjeorienterte analysen benytter PESTEL-modellen og Porters fem krefter, mens VRIO-modellen benyttes i den interne ressursorienterte analysen. Videre blir Eitzen Chemicals og bransjens historiske årsregnskaper omgruppert og justert for investororientert analyse. Regnskapstallene benyttes deretter til analyse av selskapets systematiske risiko. Analyse av systematisk risiko avdekker kapitaltilbydernes historiske avkastningskrav. Regnskapstall og avkastningskrav benyttes så til analyse av Eitzen Chemicals historiske lønnsomhet og strategiske fordel. Funn fra historisk lønnsomhetsanalyse, samt selskapets finansielle situasjon ved utgangen av 2012 gjør det nødvendig å endre kapitalstrukturen dersom fremtidig analyse skal være meningsfylt. Selskapets kapitalstruktur blir syntetisk restrukturert ved utgangen av 2012 for å tilfredsstille forutsetningene for fundamental verdsettelse. Strategisk analyse, regnskapsanalyse og syntetisk restrukturering danner grunnlaget for utarbeidelse av fremtidsregnskap og fremtidige avkastningskrav, som benyttes til fundamental verdsettelse gjennom egenkapital- og selskapskapitalmodeller basert på syntetisk restrukturering. Modellene konvergerer til et felles verdiestimat på USD 18,81 per aksje, og justert for konkurssannsynligheten på 27,96 % er endelig verdi av egenkapitalen USD 13,55 per aksje per 31.12.2012. Verdiestimatet kan ikke sammenlignes direkte med reelle markedsverdier på Eitzen Chemicals egenkapital da verdsettelsen er basert på syntetisk restrukturering.
  Description: nhhmas
  Keywords: Finansiell Økonomi ; Verdsettelse ; Vdp::Social Science: 200::Economics: 210::Business: 213
  Source: BIBSYS Brage
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. Further information can be found on the KOBV privacy pages