Kooperativer Bibliotheksverbund

Berlin Brandenburg

and
and

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • dissertations  (574)
Type of Medium
 • dissertations  (574)
Language
Year
 • 1
  Language: German
  Keywords: Preisindex ; Kettenindex ; Indexberechnung ; Konjunkturzyklus ; Preisindex ; Indexberechnung ; Konjunktur ; Theorie ; Stahlindustrie ; Preis ; Deutschland ; Deutschland
  ISBN: 3830071914
  Source: Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Language: Norwegian
  Description: 〈b〉Degree: 〈/b〉«Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i næringslivet. Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative, og kommunen arbeider med å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, og stimulere til bedriftsetableringer gjennom en rekke initiativer.» (Kristiansand kommune, 05.01.18) Sitatet hentet fra websiden til Kristiansand kommune uttrykker hvor viktig entreprenørskap ansees å være for kommunens utvikling. I samarbeid med Kristiansand kommune har denne oppgaven som formål å svare på hvilken rolle entreprenørskap eventuelt kan spille i næringsutvikling av Kristiansandsregionen, hvilken rolle Kristiansand kommune kan spille i det entreprenørielle økosystemet i regionen, og hvordan Kristiansand kommune kan arbeide for å få til økt entreprenørskap i Kristiansandsregionen. I denne empiriske studie gir et utvalg av 19 informanter informasjon om deres opplevelse av vilkår for entreprenørskap og entreprenørskapsmiljøet i Kristiansandsregionen. Informanter inkludere entreprenører, kommunale representanter og representanter fra flere organisasjoner i regionen som arbeider med innovasjon og entreprenørskap. Ved hjelp av teorier som berører temaer som entreprenørskaps begrepet, hvem en entreprenør egentlig er og hvordan «Entrepreneurial Ecosystems» fungerer, samt teori angående regionalutvikling, strategiske muligheter og den offentlige rollen, forsøker denne oppgaven å analysere situasjonen i Kristiansandsregionen og komme frem til noen forslag som kan bidra til forbedrede vilkår for entreprenørskap. Tidligere studier av entreprenørielle økosystemer er gjennomført med utgangspunkt i større regioner i USA, det er derfor spennende å undersøke hvorvidt anvendelse av denne teorien blir relevant i Kristiansandsregionen. Det er også spennende å kombinere eldre teorier om regionalutvikling med de nye tankene angående entreprenørielle økosystemer. Detaljer om observasjoner, analysen og diskusjonen er fremlagt i ulike kapitler i oppgaven og er formulert i oppsummert form relatert til forskerspørsmålene under. Hvilken rolle kan entreprenørskap spille i næringsutvikling av Kristiansandsregionen? Shane & Venkataraman (2000) og Drucker (1985) gir oss et teoretisk utgangspunkt og med grunnlag i den empiriske undersøkelsen og etterfølgende diskusjon, kan man si at entreprenørskap kan bidra til utnyttelse av muligheter som ligger i ny kunnskap. Entreprenørskap kan bidra til håndtering av omstillingsprosesser krevd av makro-trender og skaper muligheter fra endring ved utnyttelse av Spillings (1996) «mega-event». Hvilken rolle kan Kristiansand kommune spille i det entreprenørielle økosystemet i regionen? Entreprenøren som en viktig aktør i et økosystem er sentralt, men for å utnytte ressursene som ligger i entreprenøren er det viktig at de sosiale, materielle og kulturelle faktorene ligger til rette. Som en nøytral aktør kan kommunen bidra til samhandling med informasjon, kunnskapsformidling og kommunikasjon mellom partene. Ifølge modeller for entreprenørielle økosystemer kan den offentlige aktøren tilrettelegge for entreprenørskap gjennom påvirkning på politikk, støttetjenester og infrastruktur (Spilling, 1996, Isenberg, 2011, Feld, 2012, Stam & Spigel, 2016, Stam, 2015). Kommunens førstelinjetjeneste og et lavterskel tilbud som inkluderer tilgang til samlet informasjon og kompetanse som kan bidra med rådgivning og veiledning er avgjørende. Å oppmuntre til entreprenørskap ved å formidle positive kulturelle holdninger kan utgjøre en betydelig forskjell for entreprenørskap i regionen. Hvordan kan Kristiansand kommune arbeide for å få til økt entreprenørskap i Kristiansandsregionen? Kristiansand kommune har en påvirkning på utviklingsbaner og strategiske valg som kan benyttes i arbeidet mot forbedret vilkår for entreprenørskap. Tiltak som å redusere risiko og kostnad ved entreprenøriell aktivitet vil lede til at flere entreprenører våger å satse. Arbeid for å følge opp kommunes rolle i det entreprenørielle økosystemet med utnyttelse av muligheter til påvirkning på vilkår for nettverksbygging, internasjonalisering, finansiering og samhandling. Kompetanseheving og tilpasset rådgivning av entreprenører vil gjøre det enklere å utnytte entreprenøren som en ressurs i prosesser og som ressurs for hverandre gjennom mentorordning, finansieringsløsninger og andre tiltak.
  Source: Norwegian Open Research Archives (NORA)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Language: English
  Description: In dieser Arbeit geht es um das Design und die Eigenschaften verschiedener Antennen im optischen Frequenzbereich. Relevante Größen wie z.B. die Intensitätsverstärkung oder die Richtcharakteristik werden dabei durch verschiedene semi-analytische und numerische Methoden simuliert und mittels automatischer Optimieralgorithmen optimiert, was u.U. zu komplett neuartigen oder nicht intuitiven Strukturen führen kann. Im wesentlichen gibt es zwei verschiedene Antennentypen: Empfangende Antennen, die die Energie von ebenen Wellen auf einen sehr kleinen Bereich fokussieren, und sendende Antennen, die aus einer Dipolquelle eine gewünschte Abstrahlung generieren, meistens möglichst in eine Richtung.Zuerst werden bereits existierende, empfangende Antennen, die sich durch eine hohe Feldverstärkung in einem sehr kleinen Bereich auszeichnen, als Start einer Optimierung betrachtet. Hier wird gezeigt, dass manche Geometrien in Gittern Resonanzen besitzen, die auf kollektive Gittermoden zurückgeführt werden können. Dadurch wird nicht nur die Feldverstärkung drastisch erhöht, sondern diese Moden sind auch langlebiger, sodass mehr Energie aus der ebenen Welle verwendet werden kann. Danach wird eine freie Optimierung diskutiert, mit dem Ergebnis einer neuen Struktur, deren Leistung nochmals deutlich besser ist, als vergleichbare existierende Antennen. Anschließend werden sendende Antennen behandelt, die sich durch eine hohe Richtcharakteristik auszeichnen sollen. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass Antennen durch geeignete, dielektrische Strukturen, die einem schwach führendem Wellenleiter entsprechen, eine sehr gute Leistung zeigen. Solche Antennen sind zwar größer, zeigen aber eine deutliche Verbesserung der Richtcharakteristik und sind robust bzgl. der Fabrikationstoleranzen, was experimentell nachgewiesen wurde.
  Source: Universitätsbibliothek Paderborn
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Language: German
  Keywords: Unternehmen ; Investitionsentscheidung ; Risikoanalyse ; Kennzahl ; Investitionsrechnung ; Betriebliche Investitionstheorie ; Investitionsentscheidung Unter Unsicherheit ; Betriebliche Kennzahl ; Realoptionsansatz
  Source: Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Language: Norwegian (Bokmal)
  Description: Masteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling ME513 - Universitetet i Agder 2018
  Description: «Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i næringslivet. Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative, og kommunen arbeider med å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, og stimulere til bedriftsetableringer gjennom en rekke initiativer.» (Kristiansand kommune, 05.01.18) Sitatet hentet fra websiden til Kristiansand kommune uttrykker hvor viktig entreprenørskap ansees å være for kommunens utvikling. I samarbeid med Kristiansand kommune har denne oppgaven som formål å svare på hvilken rolle entreprenørskap eventuelt kan spille i næringsutvikling av Kristiansandsregionen, hvilken rolle Kristiansand kommune kan spille i det entreprenørielle økosystemet i regionen, og hvordan Kristiansand kommune kan arbeide for å få til økt entreprenørskap i Kristiansandsregionen. I denne empiriske studie gir et utvalg av 19 informanter informasjon om deres opplevelse av vilkår for entreprenørskap og entreprenørskapsmiljøet i Kristiansandsregionen. Informanter inkludere entreprenører, kommunale representanter og representanter fra flere organisasjoner i regionen som arbeider med innovasjon og entreprenørskap. Ved hjelp av teorier som berører temaer som entreprenørskaps begrepet, hvem en entreprenør egentlig er og hvordan «Entrepreneurial Ecosystems» fungerer, samt teori angående regionalutvikling, strategiske muligheter og den offentlige rollen, forsøker denne oppgaven å analysere situasjonen i Kristiansandsregionen og komme frem til noen forslag som kan bidra til forbedrede vilkår for entreprenørskap. Tidligere studier av entreprenørielle økosystemer er gjennomført med utgangspunkt i større regioner i USA, det er derfor spennende å undersøke hvorvidt anvendelse av denne teorien blir relevant i Kristiansandsregionen. Det er også spennende å kombinere eldre teorier om regionalutvikling med de nye tankene angående entreprenørielle økosystemer. Detaljer om observasjoner, analysen og diskusjonen er fremlagt i ulike kapitler i oppgaven og er formulert i oppsummert form relatert til forskerspørsmålene under. Hvilken rolle kan entreprenørskap spille i næringsutvikling av Kristiansandsregionen? Shane & Venkataraman (2000) og Drucker (1985) gir oss et teoretisk utgangspunkt og med grunnlag i den empiriske undersøkelsen og etterfølgende diskusjon, kan man si at entreprenørskap kan bidra til utnyttelse av muligheter som ligger i ny kunnskap. Entreprenørskap kan bidra til håndtering av omstillingsprosesser krevd av makro-trender og skaper muligheter fra endring ved utnyttelse av Spillings (1996) «mega-event». Hvilken rolle kan Kristiansand kommune spille i det entreprenørielle økosystemet i regionen? Entreprenøren som en viktig aktør i et økosystem er sentralt, men for å utnytte ressursene som ligger i entreprenøren er det viktig at de sosiale, materielle og kulturelle faktorene ligger til rette. Som en nøytral aktør kan kommunen bidra til samhandling med informasjon, kunnskapsformidling og kommunikasjon mellom partene. Ifølge modeller for entreprenørielle økosystemer kan den offentlige aktøren tilrettelegge for entreprenørskap gjennom påvirkning på politikk, støttetjenester og infrastruktur (Spilling, 1996, Isenberg, 2011, Feld, 2012, Stam & Spigel, 2016, Stam, 2015). Kommunens førstelinjetjeneste og et lavterskel tilbud som inkluderer tilgang til samlet informasjon og kompetanse som kan bidra med rådgivning og veiledning er avgjørende. Å oppmuntre til entreprenørskap ved å formidle positive kulturelle holdninger kan utgjøre en betydelig forskjell for entreprenørskap i regionen. Hvordan kan Kristiansand kommune arbeide for å få til økt entreprenørskap i Kristiansandsregionen? Kristiansand kommune har en påvirkning på utviklingsbaner og strategiske valg som kan benyttes i arbeidet mot forbedret vilkår for entreprenørskap. Tiltak som å redusere risiko og kostnad ved entreprenøriell aktivitet vil lede til at flere entreprenører våger å satse. Arbeid for å følge opp kommunes rolle i det entreprenørielle økosystemet med utnyttelse av muligheter til påvirkning på vilkår for nettverksbygging, internasjonalisering, finansiering og samhandling. Kompetanseheving og tilpasset rådgivning av entreprenører vil gjøre det enklere å utnytte entreprenøren som en ressurs i prosesser og som ressurs for hverandre gjennom mentorordning, finansieringsløsninger og andre tiltak.
  Keywords: Me513 ; Vdp::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap Og Organisasjonsteori: 240::Offentlig Og Privat Administrasjon: 242
  Source: BIBSYS Brage
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  Keywords: Medizinische Fakultät ; Technology, Medicine ; Medical sciences and medicine
  Source: Universitätsbibliothek der LMU Muenchen
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Dissertation
  Dissertation
  Ludwig-Maximilians-Universität München ; Fakultät für Chemie und Pharmazie
  Keywords: Fakultät für Chemie und Pharmazie ; Natural sciences and mathematics ; Chemistry and allied sciences
  Source: Universitätsbibliothek der LMU Muenchen
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Language: English
  Description: This project is concerned with exploring the relationship between postconceptual dance and its state as object. As a practice-led research project it aims to do so both through the written thesis and through artistic practice, which is here presented as a series of video projects that extend representations of dance. Over five chapters I trace the permutation of the ‘object’ from choreographer to spectator, participant, editor, collector and ‘reframer’, arguing for the multiplicity of roles that choreographers, and by extension dancers, take on at the beginning of the 21st century. My interdisciplinary research draws from a variety of theoretical discourses including performance theory, visual cultures and critical theory, and is therefore both relevant to the field of dance studies and beyond the discipline. Given the practice-led nature of the project, my aim has been to expand choreographic performance practices and to increases the range of ‘objects’ that can be considered dance. Therefore, the project resides in the gaps and tensions between practice and theory, performance and documentation, language and dance, text and movement, choreography and objecthood. Throughout I argue that post-conceptual dance operates within an extended field in which dancers and choreographers are expanding the boundaries of the art form, making dance relevant to a broader artistic, cultural, political and social context.
  Keywords: 792.8 ; Conceptual Dance ; Post Conceptual Dance ; Spectatorship ; Performance ; Choreography ; Expanded Choreography ; Tino Sehgal ; Yvonne Rainer ; Franco Berardi ; Andy Warhol
  Source: The British Library
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Description: This project is concerned with exploring the relationship between postconceptual dance and its state as object. As a practice-led research project it aims to do so both through the written thesis and through artistic practice, which is here presented as a series of video projects that extend representations of dance. Over five chapters I trace the permutation of the ‘object’ from choreographer to spectator, participant, editor, collector and ‘reframer’, arguing for the multiplicity of roles that choreographers, and by extension dancers, take on at the beginning of the 21st century. My interdisciplinary research draws from a variety of theoretical discourses including performance theory, visual cultures and critical theory, and is therefore both relevant to the field of dance studies and beyond the discipline. Given the practice-led nature of the project, my aim has been to expand choreographic performance practices and to increases the range of ‘objects’ that can be considered dance. Therefore, the project resides in the gaps and tensions between practice and theory, performance and documentation, language and dance, text and movement, choreography and objecthood. Throughout I argue that post-conceptual dance operates within an extended field in which dancers and choreographers are expanding the boundaries of the art form, making dance relevant to a broader artistic, cultural, political and social context.
  Keywords: 792.8 ; Conceptual Dance ; Post Conceptual Dance ; Spectatorship ; Performance ; Choreography ; Expanded Choreography ; Tino Sehgal ; Yvonne Rainer ; Franco Berardi ; Andy Warhol
  Source: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Language: English
  Description: Social Impact Assessment (SIA) identifies the intended and unintended impacts that proposed projects or developments are likely to have on a community or individuals and suggest mitigation measures to prevent these impacts and enhance the positive impacts. The main aim of this dissertation is to explore the significance and the status of SIA in a South African context. EIA is currently in its third era of mandatory practice and with an increasing number of SIAs, it is essential that the practice of SIA should be investigated. The aim of this dissertation was firstly reached by exploring the perspectives of SIA practitioners in South Africa through a questionnaire. The practitioners’ perspectives showed that despite distinct weaknesses in the practice of SIA, i.e. the lack of a fixed set of guidelines and a shortage of SIA skill in the practitioner community, SIA practice has improved since 1997 with the promulgation of ECA, although there is still room for improvement. Secondly a quality review was conducted on a sample of SIARs in South Africa using an adapted review package. The results revealed relatively weak report quality compared to EIA report quality, but with an improvement, in report quality since 1997. The quality review findings appear to confirm the perspectives of the practitioners regarding the state of SIA practice in South Africa. Despite the weaknesses in the SIA process, it appears that the SIA practitioner community is driven by best practice considerations, and that SIA practice is in line with international trends. It appears therefore that despite the observed weaknesses, SIA practice in South Africa is relatively healthy. It is recommended that instead of seeking to strengthen SIA practice by means of regulation and guidelines, SIA practitioners should rather ensure that SIA delivers what it is intended to deliver by ongoing pursuance of best practice, and by improved training and skills development. Thesis (MSc (Geography and Environmental Studies))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2013
  Keywords: Social Impact Assessment (Sia) ; Social Impact Assessment Report (Siar) ; Sia Practitioners ; Sia Questionnaire ; Sia Quality Review ; South Africa ; Sosiale Impak Assessering (Sia) ; Sosiale Impak Assesseringsverslag (Siav) ; Sia Praktisyns ; Sia Vraelys ; Sia Kwaliteit ; Suid-Afrika
  Source: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. Further information can be found on the KOBV privacy pages